Cookie & privacyverklaring

Versie 2.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 09-05-2019.

SD — simondroog, gevestigd aan Dirk Costerplein 151, 2624 TW Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.simondroog.nl
T: +31 (0) 6 4575 6678

Simon Droog is de Functionaris Gegevensbescherming van SD — simondroog. Hij is te bereiken via simon@simondroog.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SD — simondroog verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
— Voor- en achternaam
— Adresgegevens
— Telefoonnummer
— E-mailadres 
— Inloggegevens (deze beheren we altijd in overleg)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@simondroog.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SD — simondroog verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

— Het afhandelen van jouw betaling
— Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
— Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
— Inloggegevens bewaren we alleen om onze dienstverlening te kunnen bieden
— Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
— Om goederen en diensten bij je af te leveren
SD — simondroog verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SD — simondroog bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor personalia, adresgegevens en inloggegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn. Deze gegevens worden jaarlijks gecontroleerd en zo nodig verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden

SD — simondroog verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SD — simondroog blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SD — simondroog gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram en Pinterest

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram en Pinterest zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, Instagram en Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SD — simondroog en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@simondroog.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

SD — simondroog wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: ​https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SD — simondroog neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@simondroog.nl

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. SD — simondroog behoudt zich het recht voor geplaatste opmerkingen of comments van bezoekers zonder opgaaf van reden te verwijderen.

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, blogs, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software, is eigendom van SD — simondroog en valt onder de bescherming van Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van SD — simondroog te Delft (Nederland).

Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan SD — simondroog niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en er kan aan de inhoud geen enkel recht worden ontleend.


©2012-2020 SD simondroog  KvK 60132183  Dirk Costerplein 151, 2624 TW Delft  Privacyverklaring

©2012-2019 SD simondroog  KvK 60132183  Dirk Costerplein 151, 2624 TW Delft  Privacyverklaring

©2012-2019 SD simondroog  KvK 60132183  Dirk Costerplein 151, 2624 TW Delft  ­Privacyverklaring